Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Introducing

coats digital logo

Proven solutions that combine industry expertise with disruptive technology

Transform with Intelligence
know more

Introducing

coats digital logo

Proven solutions that combine industry expertise with disruptive technology

Transform with Intelligence

Bạn có muốn tăng lợi nhuận và doanh thu lên đến không

Cut logo

Manufacturer

A real time fabric planning solution for optimised fabric utilisation

biêt nhiêu hơn
Buy logo

Manufacturer

A data-driven fabric buying solution for accurate fabric consumption

biêt nhiêu hơn
Logo 3c

Brand

A scientific cost negotiation platform for fact-based costing
fact-based costing

biêt nhiêu hơn

150+

khách hàng

15

quốc gia

1.5

tỷ sản phẩm may mặc mỗi năm

Hỗ trợ tăng doanh thu và lợi nhuận lên đến
cho khách hàng mỗi năm

Chứng nhận của khách hàng

threadsolExperience live product run

Yêu cầu call

Giải thưởng & công nhận