Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Tìm hiểu thêm về chúng
tôi

Chúng tôi là ai ?

Chúng tôi là một nhóm chuyên gia về ngành công nghiệp luôn nghiên cứu và đổi mới để giải quyết các vấn đề trong ngành may.Tại Threadsol,Chúng tôi làm việc trong môi trường công nghệ cao, nhằm tạo ra các giải pháp thông minh cho các thương hiệu nổi tiếng và các nhà sản xuất.

Chúng tôi làm gì ?

Chuyển giao công nghệ cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp may mặc về các giải pháp thông minh có thể giúp họ tăng lợi nhuận.
DNA của tổ chức.

Gián đoạn

Quy trình công nghiệp hiện tại
và công nghệ với hằng số
Sự đổi mới

Giáo dục

Công nghiệp may mới nhất
Kiến thức và trí tuệ

Hỗ trợ

Mối liên quan tồn tại ở mỗi
bước để đảm bảo kết quả nhất quán
và sự cải tiến hơn nữa

Chúng tôi đang ở đâu?

Chúng tôi gọi Singapore là trung tâm đầu não của chúng tôi. Nhưng, chúng tôi cũng đang trãi rộng khắp toàn cầu.
15 quốc gia, 120 khách hàng. Và chúng tôi có một chặng đường dài để đi.map

Ai là khách hàng của chúng tôi?

timeline

The brains behind us

Manasij

Manasij Ganguli

FOUNDER & CEO
Mausmi

Mausmi Ambastha

FOUNDER & COO
Avishek

Abhishek Srivastava

FOUNDER & VP ENGG
Bratish

Bratish Goswami

FOUNDER & VP ENGG