Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

ThreadSol đã lên kế hoạch như thế nào cho hàng tỷ sản phẩm trên thế giới.

Nghe rất là chán?

Bạn có muốn hợp tác với chúng tôi không!

Hãy tạo nên một lịch sử thật tuyệt vời, để thu hút sự quan tâm từ nhiều phía.

Đội chúng tôi đang phát triển và chúng tôi muốn thuê bạn.

Văn hóa của chúng tôi

Mỗi ngày là một thách thức mới và chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua nó. Hãy xem các hoạt động của chúng tôi tại Threadsol:Từ các hoạt động và các chuyến đi, phim ảnh, ăn trưa và có rất nhiều tiếng cười.

Đội

blackberrys
monthly celebration
annual tour
annual tour
annual tour

Vị trí mở

Bạn có thể tải lên cv của bạn trong mục Nộp đơn ngay bây giờ.