Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

intellocut Kinh nghiệm của chúng tôi sáng tạo
Giải pháp

Boost topline with intelloCut logo
* Automatic 100% execution control * Cut 1% extra with the available fabric
* Reduce Planning time by 80%
Boost topline with intelloCut-logo
Automatic 100% execution control | Cut 1% extra with the available fabric | Reduce Planning time by 80%
Cách sử dụng Intellocut
Upload Order Details
Get Artificial Intelligence-based cutplan
Fabric lay information sent to the tablet app on laying tables
Enter fabric laying information on tablet app
Real-time lay replan suggestion when end bits are enough to complete the order
Track and get reports of cutting performance
Các tính năng của intellocut
Báo cáo trên thời gian thực tế

Ước tính lượng vải yêu cầu chính xác. Mua chính xác vải bạn cần. Không dư. Không thiếu. Tối thiểu lãng phí.

Tùy chỉnh cho Tác nghiệp cắt

Tạo ra tác nghiệp cắt thích hợp nhất và tối ưu nhất từ hàng triệu tác nghiệp cắt khác. Chỉ bằng một cú click!

Quản lý chất lượng

Nhóm các khổ vải tương đương với nhau, ánh màu và độ co trong một đơn hàng để đảm bảo đạt chất lượng cao nhất và tăng lợi nhuận.

Kế hoạch cây vải

Phân bổ cây vải chỉ bằng một cú click. Phân tích, tạo ra và điều chỉnh lại để đảm bảo tối thiểu đầu khúc và lãng phí.

Quản lý đầu khúc

Lên kế hoạch sử dụng vải đến miếng đầu khúc cuối cùng một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng một cú click.

Cơ chế phản hồi

Quản lý toàn diện cho nhà quản lý thông qua trạng thái các hoạt động trên thời gian thực tế và theo dõi toàn diện.

Cách sử dụng Intellocut

Tải mã hàng và
Tác nghiệp cắt dựa vào Trí tuệ nhân tạo
Gửi thông tin bàn trải đến đội trải thông qua máy tính bảng
Sử dụng tất cả đầu khúc,theo dõi quy trình nhà máy
Đề nghị làm lại tác nghiệp cắt tự động đến khi số đầu khúc > đã kế hoạch
Nhập thông tin đầu khúc trong máy tính bảng

Các tính năng của intellocut

Báo cáo trên thời gian thực tế

Ước tính lượng vải yêu cầu chính xác. Mua chính xác vải bạn cần. Không dư. Không thiếu. Tối thiểu lãng phí.

Tùy chỉnh cho Tác nghiệp cắt

Tạo ra tác nghiệp cắt thích hợp nhất và tối ưu nhất từ hàng triệu tác nghiệp cắt khác. Chỉ bằng một cú click!

Quản lý chất lượng

Nhóm các khổ vải tương đương với nhau, ánh màu và độ co trong một đơn hàng để đảm bảo đạt chất lượng cao nhất và tăng lợi nhuận.

Kế hoạch cây vải

Phân bổ cây vải chỉ bằng một cú click. Phân tích, tạo ra và điều chỉnh lại để đảm bảo tối thiểu đầu khúc và lãng phí.

Quản lý đầu khúc

Lên kế hoạch sử dụng vải đến miếng đầu khúc cuối cùng một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng một cú click.

Cơ chế phản hồi

Quản lý toàn diện cho nhà quản lý thông qua trạng thái các hoạt động trên thời gian thực tế và theo dõi toàn diện.


Sử dụng máy tính bảng thay cho phiếu cắt được in ra dùng trong phòng cắt
Phản hồi trên thời gian thực tế
Cập nhật kế hoạch tự động
Hạn chế sử dụng giấy trong nhà máy

ic image intellocut

Đăng nhập trên điện thoại để xem tất cả báo cáo
Kinh doanh thông minh trong tay bạn
Phản hồi trên thời gian thực tế
Tổng quan về kinh doanh.

Để yêu cầu thêm thông tin hoặc giới thiệu, vui lòng điền vào mẫu bên dưới

IntelloCut is an automatic cut planning software and a fabric planning automation solution. It works in the cutting room of a garment manufacturing facility and helps the garment manufacturers to reduce their fabric wastage and have better execution control - boosting the top-line by up to 10%.